top of page
moaza (5).jpg

עיצוב אורבני

תחום העיצוב האורבני מתחלל את ההיבטים התכנוניים מחד, ואת החברתיים והסביבתיים מאידך. האדם והסביבה הטבעית הם השיקולים המהותיים ביותר בתכנון האורבני, והמבט הוא אל עבר מעגלי ההשפעה הרחבים של הגורמים. עיצוב אורבני יכול לגעת במרחבים גדולים כמו רובע, עיר ואפילו מדינה או במרחבים קטנים יותר, כדוגמת רחוב או שכונה. 

אמנם בעולם יש עיסוק נרחב סביב עיצוב אורבני כבר יותר מ- 50 שנה, אך בישראל זוהי נחשבת לדיסציפלינה חדשה יחסית, המתפתחת בקצב מטאורי לאור צמיחה בהבנה של המשמעויות הסוציאליות, אקולוגיות וכלכליות של עיצוב אורבני מחושב ומתוכנן.

העיסוק בעיצוב אורבני וחקר הנושא, התחיל במהלך הלימודים של רון פלד בבצלאל.

פלד הגיש פרויקט גמר לתואר השני, העוסק במערכת התכנון הארצית הדוגלת בתכנון מטרופוליני ריכוזי. בפרויקט נבחנו ההשפעות של הגישה על יישובי הספר הנמצאים בחלקן הגדול באזורי עימות.  הפרויקט כלל ניתוח של הסיבות ההיסטוריות, פוליטיות וגאוגרפיות שהביאו להתיישבות באזורים אלו, עם התמקדות בהשלכות הסוציאליות, ביטחוניות וכלכליות  של התכנון המטרופוליני הריכוזי על חיי התושבים.

חברת אקו-דיזיין שואפת לקדם את החשיבה התכנונית המרחבית, ודוגלת בשילוב 2 גישות קיימות: המטרופולינית והאזורית החדשה.

החברה עוסקת בפרקטיקה של יישום חשיבה תכנונית מרחבית, תוך מיזוג בין שיקולים כלכליים, מסחריים, סביבתיים וגיאופוליטיים. העבודה נעשית באמצעות ניתוח של מהלכים מרחביים ואורבניים בערים ובפריפריה, ייזום והטמעת רעיונות חדשים אשר מקדמים גישות אלו, ותוך ראיה הוליסטית של כל המערכות. נבחנת ההשפעה מהמיקרו ובחזרה למאקרו, עם דגש על רווחת התושבים המשתמשים בשירותים המסופקים להם.

הלקוחות שלנו 

מועצות מקומיות ואזוריות, עיריות, מחלקות תכנון אסטרטגי של ארגונים ציבוריים ופרטיים, מתכנני תכניות מתאר, תב"עות אזוריות , תכניות כוללניות ותב"עות מקומיות. 

bottom of page